NCIPHISA AMATHUBA OKUHLASELWA IZIFO

Ucwaningo lukhomba ukuthi ingaphakathi lomzimba elingahlanzwa lingaba yimbangela enkulu yamagciwane nesidleke sezifo. Ukudla esikudlayo nomoya esiwuphefumulayo ugcwele amakhemikhali aphenduka abe yingozi emzimbeni yethu. Lama-khemikhali yiwona anomthelela omkhulu kumagciwane. Izindaba ezimnandi ukuthi lesimo ungalwisana naso ngokuthi njalo emuva kwezinyanga ezintathu uhlanze umzimba nge-VARRITA DETOX