IZINTO EZIVALA INZALO KWABESILISA

Ngokujwayelekile uma ababili bezama ukwenza ingane kodwa kungenzeki kuyaye kucatshangwe ukuthi owesifazane onenkinga. Iphutha elikhulu lelo ngoba inzalo iyavaleka nakwabesilisa njengoba kwenzeka kwabesifazane. Kuningi okuyimbangela yokuthi ungabatholi abantwana, phakathi kwakho singabala : ukungakhiqizeki ngokwanele isidoda (low sperm count), ukuvuvukala kwemithambo yesikhwama sobudoda (testicle), uma owesilisa echitha (ejaculatuion); lapho uketshezi okumele luphume ngesitho sangasese kuyenzeka lugcine lungene esinyeni, imidlavuza kanye nezigaxa ezimila kwinzalo yowesilisa (male reproductive system), ukulimala kwamapayipi athwele uketshezi, ukusheshe uchithe noma isitho sangasese singaqini ngesikhathi socansi, ukungabhalansi kahle kwamahomoni, izimo owesilisa asuke ezelwe nazo noma ezithole ngofuzo, ukubhema ugwayi, izidakamizwa kanye nokuphuza utshwala. Konke lokhu nokunye okuningi kungayivala inzalo. Kumele ujwayele ukudla ama pumpkin seeds, icalcium supplements, ubisi, ishizi, pomegranate juice nokunye okuningi. Lokhu kungakusiza ukushubisa isidoda ( improve sperm count)