Author Archives: admin

Ukungcola komzimba

Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola komzimba . Umzimba unama-chemicals owakhiqizayo abuye abeyingozi kuwona. Akhona ama-chemicals ayingozi angakhiqizwa abantu. La-machemicals siwathola ngokuwaphefumula ngoba ahamba ngomoya ne-dust. Amanye alama-chemicals yila aphuma ngesikhathi ama-factory amakhulu ekhiqiza izinto ekumele azikhiqize esebenzisa wona ama-chemicals, kuze kubenensalela esalela emoyeni lo esiwuphefumulayo. Ukudla esikudlayo okuningi okudayiswayo kakhulukazi okuhlala emashelufini

Read More