ulcers

Ulokhu ubona uma uya endlini encane kuphuma

indle enegazi, awuzikhathazi ngokuthi kubangelwa

yini. Uma ufinya nanti igazi, uyachama yiso leso,

uyakhwehlela liyaphuma futhi lize liphume lingamahluli.

Yingani ungakhathazeki ngokuphuma kwegazi emzimbeni

wakho ngokungafanele, uzohlala kuze kube inini?. Njengoba

kunaleligazi eliziphumelayo unama-ulcer ophela ngaphakathi

(bleeding ulcers).

Ama-ulcer yizilonda noma imihuzuko eyakheka kumatissues

omzimba, kakhulukazi kulawo malunga omzimba anolwelwesi

(mucous membrane). Amalunga esingawabala ahlaselwa

ama-ulcer yisisu, umlomo, umphimbo, isitho sangasese, amehlo,

isikhumba, ne- duodenum kanti ne-acid iyasandisa lesimo.

Zintathu izinto ezingaba yimbangela yalezi zilonda.

I-Helicobacter Pylori – yigciwane elingena emzimbeni ngamanzi noma ngokudla okungcolile, lifike lilimaze

ulwelwesi lwesisu lwenze ama-ulcers. Okwesibili yi-acid eningi emzimbeni eyenziwa yi-acid nama-juices

akhiqizwa esiswini. Lama-juices nale-acid ashisa ulwelesi lwe-digestive tract bese kuvela ama-ulcers.

akhiqizwa esiswini. Lama-juices nale-acid ashisa ulwelesi lwe-digestive tract bese kuvela ama-ulcers.