UMZIMBA ONGCOLILE UBANGA IZIFO

 

Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola komzimba . Umzimba unama-chemicals owakhiqizayo abuye abeyingozi kuwona. Akhona ama-chemicals ayingozi angakhiqizwa abantu. La-machemicals siwathola ngokuwaphefumula ngoba ahamba ngomoya ne-dust. Amanye alama-chemicals yila aphuma ngesikhathi ama-factory amakhulu ekhiqiza izinto ekumele azikhiqize esebenzisa wona ama-chemicals, kuze kubenensalela esalela emoyeni lo esiwuphefumulayo. Ukudla esikudlayo okuningi okudayiswayo kakhulukazi okuhlala emashelufini kufakwa ama-chemicals (preservatives) ukuze kungaboli. Nawo ke lawo mapreservatives anomthelela ekungcoleni komzimba. Kokunye ama-chemicals siwaphefumula emakhaya mhlawumbi asithi nje ubulala amakokoroshe noma impukane noma upenda indlu, noma usebenzisa i-glue, uthole isifuba sesicinana kanti yikona loku okusebenzisayo.

BUYINI UBUNGOZI BAMA-CHEMICALS EMZIMBENI?

Ukungcola kunenkani akuphumi uma kungahlanzwanga emzimbeni futhi kuyahlala kunqwabelana kuwena egazini, emathanjeni, kuma-tissues wobuchopho nakwezinye indawo emzimbeni. Amachemicals la awakhethi ahlala kunoma ubani. Umama okhulelwe kuyenzeka la-machemicals asemzimbeni wakhe awathelele enganeni nge-placenta ingane ingekazalwa. La ma-chemicals ahlesela ama-cells nama tissues omzimba, amanye ahlasela inzalo nalokhu okwakha ufuzo kumuntu (genetic material). Umphumela wokuhlaselwa yiwona wukungatholi ingane, ingane ezizalwa zikhubazekile, kulimale amathambo, amaphaphu,isibindi, izinso, igazi, ubuchopho,i-immune system, kwakheke umdlavuza, kulimale nezinye izitho zomzimba.Uma uzizwa ukhathala, ufisa ukulala isikhathi eside, une-allergy, umoya onephunga elibi (bad breath),ukusongana kwesisu (constipation), ukukhishwa isisu, inkinga zesikhumba, amathumba, i-rash konke lokhu kungaba zimpawu zomzimba ongcolile.

NAKU ESIKWENZAYO.
Sine Full Body scan – sihlola isimo somzimba wakho nezinto ezikuhluphayo.
Vegetable juice – enomsoco nezakhamzimba
Detox – sihlanza sikhuculule igazi

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *