UKULIMALA KWAMA-FALLOPIANA TUBES KUNGAYIVALA INZALO

Kulelisonto iningizimu Afrika igoqa inyanga yabesifazane.  Nathi siwu-UKuphila Wellness Centre siqhubeka nokuqwashisa abasifazane ngezimo ezihlasela imizimba yabo ziholele kwizimo ezibucayi ezifana nokungabatholi abantwana. Umzimba wowesifazane unamapayipi amabili abizwa ngama-Fallopian Tubes asiza ukuthwala iqanda lowesifazane alisuse kuma-Ovaries lapho elakhiwa khona aliyise esibelethweni. Imbewu yowesilisa ifica iqanda likamama kulamapayipi ize ilichamisele, libe selithathwa liyiswe esibelethweni kwakheke ingane.
Uma kubekhona ukuphazamiseka kuloluhambo, kungaholela ekutheni ingane ingenzeki. Uma lamapayipi (Fallopian Tubes) evimbekile, iqanda alikwazi ukudlula liyofinyelela esibelethweni kanti nembewu kababa ayikwazi ukudlula iyofinyelela eqandeni. Izinto ezingabanga lokuvimbeka yizifo ezithathelana ngocansi, ukukhipha isisu noma siziphuphumele sona, endometriosis,(yenzeka uma kunama-cells ekumele ngabe akhula esibelethweni kodwa agcine ekhula ngaphandle kwesibeletho) ama-Fibroids (ekuyizigaxa ezingadingeki ezimila esibelethweni).

UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUCWANINGA IZIMBANGELA ZOKUNGABATHOLI ABANTWANA KWABESIFAZANE NAKWABESILISA NGOKUHLUKANA KWAZO. UMA UNEZINKINGA ZEMPILO SIVAKASHELE.