KUSEMQOKA UKUTHI UHLOLELWE IGCIWANE LENGCULAZI

Kubalulekile ukuhlolela igciwane lengculazi ukuze ugweme lokhu okulandelayo:  Isifo sofuba(TB), kanye ne-Hepatatis nokuyinkinga yesibindi ebonakala ngokukhathala, inhliziyo encane, ukuphalaza, ukuphelelwa uthando lokudla, izinhlungu ngenzansi kwembambo kakhulukazi kwisandla sokudla, umchamo o-strong ngombala, izinhlungu zamathambo, isikhumba namehlo a-yellow. Lezi izifo  ezihamba phambili ekubulaleni abantu abaphila negciwane lengculazi nesandulela ngculazi

UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUYALIHLOLA IGAZI KUBUYE KUKULEKELELE NGOMSHINI OBHEKA IZIFO EZIFANA NAYO I-HEPATATIS. SIVAKASHELE. SELAPHA NGAMAKHAMBI EMVELO.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *