Monthly Archives: June 2020

KUSEMQOKA UKUTHI UHLOLELWE IGCIWANE LENGCULAZI

Kubalulekile ukuhlolela igciwane lengculazi ukuze ugweme lokhu okulandelayo:  Isifo sofuba(TB), kanye ne-Hepatatis nokuyinkinga yesibindi ebonakala ngokukhathala, inhliziyo encane, ukuphalaza, ukuphelelwa uthando lokudla, izinhlungu ngenzansi kwembambo kakhulukazi kwisandla sokudla, umchamo o-strong ngombala, izinhlungu zamathambo, isikhumba namehlo a-yellow. Lezi izifo  ezihamba phambili ekubulaleni abantu abaphila negciwane lengculazi nesandulela ngculazi UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUYALIHLOLA IGAZI KUBUYE KUKULEKELELE NGOMSHINI

Read More