Detox

It’s good to give your body a detox a few times a year to help flush out toxins. This two-week detox diet isn’t just for summer but  it will help you lose about 7lb in two weeks by eating lots of fruit and vegs.

UMZIMBA ONGCOLILE UBANGA IZIFO.
Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola komzimba . Umzimba unama-chemicals owakhiqizayo abuye abeyingozi kuwona. Akhona ama-chemicals ayingozi angakhiqizwa abantu. La-machemicals siwathola ngokuwaphefumula ngoba ahamba ngomoya ne-dust. Amanye alama-chemicals yila aphuma ngesikhathi ama-factory amakhulu ekhiqiza izinto ekumele azikhiqize esebenzisa wona ama-chemicals, kuze kubenensalela esalela emoyeni lo esiwuphefumulayo. Ukudla esikudlayo okuningi okudayiswayo kakhulukazi okuhlala emashelufini kufakwa ama-chemicals (preservatives) ukuze kungaboli. Nawo ke lawo mapreservatives anomthelela ekungcoleni komzimba. Kokunye ama-chemicals siwaphefumula emakhaya mhlawumbi asithi nje ubulala amakokoroshe noma impukane noma upenda indlu, noma usebenzisa i-glue, uthole isifuba sesicinana kanti yikona loku okusebenzisayo.

BUYINI UBUNGOZI BAMA-CHEMICALS EMZIMBENI?
Ukungcola kunenkani akuphumi uma kungahlanzwanga emzimbeni futhi kuyahlala kunqwabelana kuwena egazini, emathanjeni, kuma-tissues wobuchopho nakwezinye indawo emzimbeni. Amachemicals la awakhethi ahlala kunoma ubani. Umama okhulelwe kuyenzeka la-machemicals asemzimbeni wakhe awathelele enganeni nge-placenta ingane ingekazalwa. La ma-chemicals ahlesela ama-cells nama tissues omzimba, amanye ahlasela inzalo nalokhu okwakha ufuzo kumuntu (genetic material). Umphumela wokuhlaselwa yiwona wukungatholi ingane, ingane ezizalwa zikhubazekile, kulimale amathambo, amaphaphu,isibindi, izinso, igazi, ubuchopho,i-immune system, kwakheke umdlavuza, kulimale nezinye izitho zomzimba.Uma uzizwa ukhathala, ufisa ukulala isikhathi eside, une-allergy, umoya onephunga elibi (bad breath),ukusongana kwesisu (constipation), ukukhishwa isisu, inkinga zesikhumba, amathumba, i-rash konke lokhu kungaba zimpawu zomzimba ongcolile.

NAKU ESIKWENZAYO. 
Sine Full Body scan – sihlola isimo somzimba wakho nezinto ezikuhluphayo. 
Vegetable juice – enomsoco nezakhamzimba
Detox – sihlanza sikhuculule igazi