Ama-ulcers

Ulokhu ubona uma uya endlini encane kuphuma
indle enegazi, awuzikhathazi ngokuthi kubangelwa
yini. Uma ufinya nanti igazi, uyachama yiso leso,
uyakhwehlela liyaphuma futhi lize liphume lingamahluli.
wakho ngokungafanele, uzohlala kuze kube inini?. Njengoba
kunaleligazi eliziphumelayo unama-ulcer ophela ngaphakathi
(bleeding ulcers).

Read More

100% Responsive

Minamaze (Lite) is 100% responsive. It looks great on all devices, from mobile to desktops and everything in between!

Read More

Signs and Symptoms of Kidney disease.

Signs and symptoms of chronic kidney disease develop over time if kidney damage progresses slowly. Signs and symptoms of kidney disease may include the following:

Read More

UMZIMBA ONGCOLILE UBANGA IZIFO

 

Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola komzimba . Umzimba unama-chemicals owakhiqizayo abuye abeyingozi kuwona. Akhona ama-chemicals ayingozi angakhiqizwa abantu. La-machemicals siwathola ngokuwaphefumula ngoba ahamba ngomoya ne-dust. Amanye alama-chemicals yila aphuma ngesikhathi ama-factory amakhulu ekhiqiza izinto ekumele azikhiqize esebenzisa wona ama-chemicals, kuze kubenensalela esalela emoyeni lo esiwuphefumulayo. Ukudla esikudlayo okuningi okudayiswayo kakhulukazi okuhlala emashelufini kufakwa ama-chemicals (preservatives) ukuze kungaboli. Nawo ke lawo mapreservatives anomthelela ekungcoleni komzimba. Kokunye ama-chemicals siwaphefumula emakhaya mhlawumbi asithi nje ubulala amakokoroshe noma impukane noma upenda indlu, noma usebenzisa i-glue, uthole isifuba sesicinana kanti yikona loku okusebenzisayo.

BUYINI UBUNGOZI BAMA-CHEMICALS EMZIMBENI?

Ukungcola kunenkani akuphumi uma kungahlanzwanga emzimbeni futhi kuyahlala kunqwabelana kuwena egazini, emathanjeni, kuma-tissues wobuchopho nakwezinye indawo emzimbeni. Amachemicals la awakhethi ahlala kunoma ubani. Umama okhulelwe kuyenzeka la-machemicals asemzimbeni wakhe awathelele enganeni nge-placenta ingane ingekazalwa. La ma-chemicals ahlesela ama-cells nama tissues omzimba, amanye ahlasela inzalo nalokhu okwakha ufuzo kumuntu (genetic material). Umphumela wokuhlaselwa yiwona wukungatholi ingane, ingane ezizalwa zikhubazekile, kulimale amathambo, amaphaphu,isibindi, izinso, igazi, ubuchopho,i-immune system, kwakheke umdlavuza, kulimale nezinye izitho zomzimba.Uma uzizwa ukhathala, ufisa ukulala isikhathi eside, une-allergy, umoya onephunga elibi (bad breath),ukusongana kwesisu (constipation), ukukhishwa isisu, inkinga zesikhumba, amathumba, i-rash konke lokhu kungaba zimpawu zomzimba ongcolile.

NAKU ESIKWENZAYO.
Sine Full Body scan – sihlola isimo somzimba wakho nezinto ezikuhluphayo.
Vegetable juice – enomsoco nezakhamzimba
Detox – sihlanza sikhuculule igazi