KULENYANGA KUBHEKELELWE IZINSO

Ingabe unobuhlungu beqolo obuhambisana nebala elishisayo phakathi nalo iqolo, ukhathala iqolo kube sengathi liyahlukana? Ingabe uvuvukalelwe imilenze namaqakala; umchamo wakho uyashisa ube buhlungu uphinde uphume kancane? Uma uphisiwe kube sengathi ungachama manje noma uthi usuchamile uzwe sengathi usamningi umchamo osasele uze ubone ngamaconsi ngesinye isikhathi, uyakhathala, usindwa umzimba. Lezi nezinye izimpawu zezinso ezilimele. Nakisisa ngoba lesi isimo esingakubulala. Lezi zimpawu ziyatholakala nakwezinye izifo. YINGAKHO KUSEMQOKA UKUTHI UHLOLWE NGOMSHINI WASE-UKUPHILA WELLNESS CENTRE INGAPHAKATHI LAKHO LONKE UKUZE KUBHEKWE UMONAKALO ONGABE UKHONA.

Read More

INGABE UZITHOLA NGOKWANELE YINI IZAKHAMZIMBA

Indlela esidla ngayo nokushesha kwempilo esiyiphilayo kwenza ukuthi imizimba yethu ingazitholi izakhamzimba ezanele. Lokhu kuholela ekutheni amasosha omzimba ahluleke ukusivikela ezifweni abebuthaka nemizimba yethu ibebuthaka. Lesimo ungasigwema ngokusebenzisa ama-food supplements ase-Kuphila Wellness Centre kanye ne-Vegetable juice ukuze umzimba wakho uthole izakhamzimba ozidingayo. Sivakashele ukuze uthole ulwazi oluningi ngawo. SELAPHA NGAMAKHAMBI EMVELO. SINOMSHINI OHLOLA INGAPHAKATHI LAKHO LONKE.

Read More

HLANZA UHLOLE UMZIMBA WAKHO

Seyingenile Intwasahlobo, kusemqoka ukuthi uhlanze umzimba nengaphakathi lakho kodwa uqale ngokuwuhlola ukuze wazi isimo sawo. Siphuma ebusika lapho amakhaza ebesiphoqa ukuthi sidle izinto ezigcwele amafutha sibuye siphuze ikhofi eligcwele ushukela. Lokhu uma kunganakiwe kungawugqilaza umzimba, umuntu ahlaselwe ukugula. Kubalulekile ukuthi usebenzise idetox njalo emva kwezinyanga ezintathu ukuze uhlale uphilile. UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUNOMSHINI OHLOLA INGAPHAKATHI LAKHO KANTI SINAYO NE-VARRITTA DETOX EKHUCULULA UKUNGCOLA EMZIMBENI.

Read More

KUSEMQOKA UKUTHI UHLOLELWE IGCIWANE LENGCULAZI

Kubalulekile ukuhlolela igciwane lengculazi ukuze ugweme lokhu okulandelayo:  Isifo sofuba(TB), kanye ne-Hepatatis nokuyinkinga yesibindi ebonakala ngokukhathala, inhliziyo encane, ukuphalaza, ukuphelelwa uthando lokudla, izinhlungu ngenzansi kwembambo kakhulukazi kwisandla sokudla, umchamo o-strong ngombala, izinhlungu zamathambo, isikhumba namehlo a-yellow. Lezi izifo  ezihamba phambili ekubulaleni abantu abaphila negciwane lengculazi nesandulela ngculazi UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUYALIHLOLA IGAZI KUBUYE KUKULEKELELE NGOMSHINI

Read More