HLANZA UHLOLE UMZIMBA WAKHO

Seyingenile Intwasahlobo, kusemqoka ukuthi uhlanze umzimba nengaphakathi lakho kodwa uqale ngokuwuhlola ukuze wazi isimo sawo. Siphuma ebusika lapho amakhaza ebesiphoqa ukuthi sidle izinto ezigcwele amafutha sibuye siphuze ikhofi eligcwele ushukela. Lokhu uma kunganakiwe kungawugqilaza umzimba, umuntu ahlaselwe ukugula. Kubalulekile ukuthi usebenzise idetox njalo emva kwezinyanga ezintathu ukuze uhlale uphilile.

UKUPHILA WELLNESS CENTRE KUNOMSHINI OHLOLA INGAPHAKATHI LAKHO KANTI SINAYO NE-VARRITTA DETOX EKHUCULULA UKUNGCOLA EMZIMBENI.

Read More

Symptoms of Kidney failure

Healthy kidneys filter about a half cup of blood every minute, removing wastes and extra water to make urine.

Symptoms of Kidney failure
Fatigue and Weakness
Sleep problems
Mental confusion
Feeling cold all the time
Desire to chew ice, clay or laundry starch
Making more or less urine than usual
Drops of Blood in the urine
Urine that is foamy or bubbly
A metallic taste in the mouth or ammonia breath
Protein aversion (no longer wanting to eat meat)

Read More

You Are What You Eat

Nali i breakfast lanamhlanje

Brown bread
Tomato
Egg
Cucumber or lettuce
Rooibos tea.

Brown bread-high in fiber, grain which helps in digestion.
Tomato ine-ingredient that helps to lower risk of heart problems.
Eggs have protein for building n repairing cells.
Rooibos has no caffeine, rich in vitamin c, lowers risk of cancer.

Drink 8 glasses of water.

Read More

Blog

Detox

It’s good to give your body a detox a few times a year to help flush out toxins. This two-week detox diet isn’t just for summer but  it will help you lose about 7lb in two weeks by eating lots of fruit and vegs. UMZIMBA ONGCOLILE UBANGA IZIFO.Izinto esizidlayo nama -chemicals esiwahogelayo yiyona mbangela yokungcola

Read More