IZINTO EZIVALA INZALO KWABESILISA.

Ngokujwayelekile uma ababili bezama ukwenza ingane kodwa kungenzeki kuyaye kucatshangwe ukuthi owesifazane onenkinga.

Read More

KUBHEKELELWE IZINSO

Ingabe unobuhlungu beqolo obuhambisana nebala elishisayo phakathi nalo iqolo, ukhathala iqolo kube sengathi liyahlukana? Ingabe uvuvukalelwe imilenze namaqakala; umchamo wakho uyashisa ube buhlungu uphinde uphume kancane? Uma uphisiwe kube sengathi ungachama manje noma uthi usuchamile uzwe sengathi usamningi umchamo osasele uze ubone ngamaconsi ngesinye isikhathi, uyakhathala, usindwa umzimba. Lezi nezinye izimpawu zezinso ezilimele. Nakisisa ngoba lesi isimo esingakubulala. Lezi zimpawu ziyatholakala nakwezinye izifo

Read More

NCIPHISA AMATHUBA OKUHLASELWA IZIFO

Ucwaningo lukhomba ukuthi ingaphakathi lomzimba elingahlanzwa lingaba yimbangela enkulu yamagciwane nesidleke sezifo. Ukudla esikudlayo nomoya esiwuphefumulayo ugcwele amakhemikhali aphenduka abe yingozi emzimbeni yethu. Lama-khemikhali yiwona anomthelela omkhulu kumagciwane. Izindaba ezimnandi ukuthi lesimo ungalwisana naso ngokuthi njalo emuva kwezinyanga ezintathu uhlanze umzimba nge-VARRITA DETOX

Read More